سهم واگذاری بازنگری قانون آمریکا دموکرات

سهم واگذاری بازنگری: قانون آمریکا دموکرات آمریکایی دونالد ترامپ بین الملل آمریکا تصویب بودجه آمریکا